Music 89.2 FM/unca /ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ALL THE HITS 2018”

Blog

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ALL THE HITS 2018”

1. Ο διαγωνισμός “ALL THE HITS 2018” διοργανώνεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία με την επωνυμία «Αθλητικό Ραδιόφωνο Ανώνυμος Εταιρεία», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Αποστόλου Παύλου αρ. 4, με ΑΦΜ 099355727, της ΦΑΕ Αθηνών καλούμενης στο εξής «Music 89.2» ή Διοργανώτρια.
2. Στο διαγωνισμό “ALL THE HITS 2018” μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι νόμιμοι κάτοικοι της Ελλάδος άνω των 18 ετών. Ρητά αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό “ALL THE HITS 2018” οι εργαζόμενοι στην εταιρεία Heaven Music και στην εταιρεία Music 89.2, καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι β’ βαθμού εξ αγχιστείας καθώς και οι ανήλικοι. Σε περίπτωση συμμετοχής ανηλίκου, αυτός θα πρέπει να είναι άνω των 16 ετών και να έχει λάβει την έγγραφη συναίνεση του ασκούντος την γονική μέριμνα (η συναίνεση/έγκριση θα απαιτείται σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού και για την παραλαβή του δώρου). H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να μεταβιβαστεί ούτε να γίνει μέσω αντιπροσώπου.
3. Τα πρόσωπα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά κατωτέρω.
4. Ο διαγωνισμός ξεκινά την 19η Οκτωβρίου 2017 και λήγει την 27 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 20:55 μ.μ. Η Music 89.2 ή και η Heaven Music διατηρεί το δικαίωμα για εξαιρετικούς λόγους ή για λόγους ανωτέρας βίας να παρατείνει ή μειώσει τη χρονική διάρκεια του διαγωνισμού “ALL THE HITS 2018” ακόμη και να τον ματαιώσει ή ακυρώσει αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με μέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση της. Ο διαγωνισμόs “ALL THE HITS 2018” θα διεξαχθεί μέσω της ιστοσελίδας του ραδιοφωνικού σταθμού εμβέλειας Αττικής με την επωνυμία Music 89.2. H συμμετοχή σ’ αυτόν προϋποθέτει οι επισκέπτες της ιστοσελίδας να συμπληρώνουν φόρμα συμμετοχής στην ιστοσελίδα του σταθμού με την ηλεκτρονική διεύθυνση http://music892.rise.gr/ με τα στοιχεία τους (όνομα, επώνυμο, ηλικία, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό και να αποδέχονται τους παρόντες όρους διαγωνισμού. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω χρονικής περιόδου του Διαγωνισμού, ο σταθμός θα προβεί σε ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών θα διεξαχθεί μέσω της ιστοσελίδας του ραδιοφωνικού σταθμού περιφερειακής εμβέλειας Αττικής με την επωνυμία Music 89.2. H συμμετοχή σ’ αυτόν προϋποθέτει οι επισκέπτες της ιστοσελίδας του σταθμού να συμπληρώσουν φόρμα συμμετοχής του διαγωνισμού.
5. Μετά την ολοκλήρωση της χρονικής διάρκειας του Διαγωνισμού (27/10/2017), ο σταθμός θα προβεί ζωντανά μέσω εκπομπής του σε ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να δηλώνουν τα ορθά στοιχεία επικοινωνίας τους και φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή υποβολή των στοιχείων τους. Για την ανωτέρω συμμετοχή στον διαγωνισμού δεν υπάρχει καμία άμεση ή έμμεση χρέωση. Ο κάθε συμμετέχων δύναται να συμμετάσχει απεριόριστο αριθμό φορών στον διαγωνισμό αλλά σε περίπτωση που αναδειχθεί για δεύτερη φορά νικητής, το όνομά του δεν θα αναφέρεται περισσότερες από μια φορές στην λίστα των νικητών.
6. Η ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί την 27η/10/2017 στο studio της MUSIC 89.2 FM , επί της οδού Ιφιγενείας αρ.47 στο 3ο όροφο παρουσία της δικηγόρου Αθηνών Γεωργίας Χριστοδούλου και εκπροσώπου της Διοργανώτριας. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παρίσταται κατά την πραγματοποίηση της κληρώσεως αφού προηγουμένως, για λόγους ασφαλείας, ειδοποιήσει εγκαίρως και εγγράφως τα όργανα της εταιρείας προκειμένου να διασφαλισθεί κατάλληλος χώρος. Συνολικά από τον διαγωνισμό θα προκύψουν τριάντα (30) νικητές και πέντε (5) επιλαχόντες.
7. Η γνωστοποίηση στο κοινό των νικητών του διαγωνισμού θα λάβει χώρα (με επιφύλαξη αναβολής αυτής για λόγους που αφορούν σε κώλυμα του Music 89.2) αμέσως μετά την διεξαγωγή της κληρώσεως την 27η/10/2017 και θα ανακοινωθούν μέσω εκπομπής ή εκπομπών του σταθμού Music 89.2 ή και από την ιστοσελίδα του Σταθμού και της Διοργανώτριας και με κάθε έτερο τρόπο που κρίνει ως εύλογο η Διοργανώτρια. Έκαστος νικητής θα κερδίσει το δώρο που περιγράφεται εκτενώς κατωτέρω.
8. Έκαστος νικητής κερδίζει ένα CD και συγκεκριμένα την Συλλογή «All The Hits 2018» με 16 μεγάλες επιτυχίες της Heaven Music & 314 Records. Το δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή με άλλα προϊόντα ή με υπηρεσίες. Το δώρο παραδίδεται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του νικητή.
9. Σε περίπτωση που ο αναδειχθείς νικητής, δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό τότε αυτομάτως αποκλείεται από νικητής του διαγωνισμού και σε περίπτωση που κανείς από τους νικητές ή και επιλαχόντες δεν πληρούν σωρευτικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις τότε η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει δικαίωμα είτε να επαναλάβει την κλήρωση είτε να διαθέσει το δώρο σε έτερο Συμμετέχοντα ή σε τρίτο πρόσωπο κατά την ανέλεγκτη διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση ανάδειξης ανήλικου νικητή, αυτός θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από τον ασκούντα την γονική μέριμνα κατά την παραλαβή του Δώρου.
10. Ο κατά την παραπάνω διαδικασία νικητής θα ειδοποιηθεί από την Διοργανώτρια εταιρεία  τηλεφωνικά στα στοιχεία επικοινωνίας τα οποία δήλωσε κατά την συμμετοχή του και μετά την ανάδειξή του ως νικητή και θα ζητηθεί από έκαστο νικητή να δηλώσει τα πλήρη στοιχεία του με σκοπό την εξακρίβωση των στοιχείων κατά την παράδοση του Δώρου και το κατά πόσο πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό ως ανωτέρω αναλυτικά περιγράφεται. Με την τηλεφωνική κλήση ή την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από την εταιρία τεκμαίρεται αυτοδικαίως ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση. Η Music 89.2 δεν θα φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του νικητή που οφείλονται σε μη απάντηση του τηλεφώνου ή μη λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματος, απουσίας ή και λόγω μη προσέλευσης για παραλαβή του δώρου. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν εμφανιστεί καν μετά την κατά τα ανωτέρω ειδοποίησή του , ή/και δεν  αποδεχθεί το δώρο του ή και δεν υποδείξει τον συνοδό του ή για οποιονδήποτε λόγο δεν επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια εντός προθεσμίας 48 ωρών από την κλήρωση , χάνει το σχετικό δικαίωμά του και στην θέση του υπεισέρχεται ο πρώτος επιλαχών νικητής  ο οποίος εντός προθεσμίας 24 ωρών άλλως 62 ωρών από την κλήρωση οφείλει   να αποδεχτεί ή να απορρίψει το προσφερόμενο δώρο. Μη εμφάνιση θεωρείται και η  περίπτωση που ο νικητής δεν προβαίνει εγκαίρως στις απαιτούμενες ενέργειες.
11. Το δώρο δε μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα. Η άρνηση παραλαβής του δώρου και η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του δώρου. Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον εν λόγω διαγωνισμό συνιστά και εκ μέρους του  ανεπιφύλακτη συναίνεση στην χρήση μη ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την καταχώρηση τους αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού, από την Διοργανώτρια. Υπεύθυνος επεξεργασίας του αρχείου είναι η Διοργανώτρια αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού, ενώ παράλληλα τα παραπάνω δεδομένα  συγκεντρώνονται σε μία βάση δεδομένων (database) που θα τηρεί η διοργανώτρια. Σκοπός δημιουργίας του αρχείου είναι η ανάδειξη των νικητών του παραπάνω διαγωνισμού. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν από τούδε και άνευ ετέρου τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη ενημέρωσης για νέες προωθητικές ενέργειες μέσω email από την Music 89.2 στα προσωπικά στοιχεία τα οποία έχουν υποβάλλει κατά τη συμμετοχή τους χωρίς οιαδήποτε δική τους χρέωση. Τα πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία θα ενταχθούν στο αρχείο έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό και αντίρρησης, καθώς και αίτησης διαγραφής τους αναφορικά με τα δεδομένα που τα αφορούν. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν σε συνεργάτες της Διοργανώτριας που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τον ως άνω σκοπό. Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μπορεί να επικοινωνεί για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων με την Διοργανώτρια εταιρεία στο τηλέφωνο 210-6871000 , φαξ 210-6871001 και στο email http://music892.gr/epikoinonia/.
12. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τον διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει την διάρκειά του, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο με άλλα ίσης αξίας, κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της.
13. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρείας και των συνεργαζομένων εταιρειών.
14. Tα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://music892.gr καθώς επίσης δύναται να δημοσιευθούν κατά την κρίση της MUSIC 89.2. σε οποιοδήποτε μέσο οποτεδήποτε. Οι συμμετέχοντες/νικητές στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια για την προβολή του προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET και μέσω digital assets, web-site & FB/ΤW page. Έτσι, η Music 89.2 και οι συνεργάτες της επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς. Οι συμμετέχοντες/νικητές θα πρέπει να συμφωνούν ότι η συμμετοχής του σε οποιαδήποτε ενέργεια που προβλέπεται στην παρούσα, όπως ενδεικτικά η φωτογράφησή τους και η χρήση του ονόματός τους, της πόλης κατοικίας τους και δηλώσεών τους σχετικά με το διαγωνισμό, σύμφωνα με το περιεχόμενο της παρούσας δεν προσβάλλουν τα δικαιώματα του στην προσωπικότητα που προβλέπονται από τα άρθρα 57 επ. ΑΚ, άλλως παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση ή ένσταση.
15. Η ευθύνη της Music 89.2 περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου Δώρου σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους.
16. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων, των όρων Χρήσεως της Ιστοσελίδας και της Πολιτικής Απορρήτου της Ιστοσελίδας και προϋποθέσεων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.
17. Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν περαιτέρω σχετικά με τον Διαγωνισμό, μπορούν να αποστείλουν σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://music892.gr/epikoinonia/
18. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
19. Οι όροι συμμετοχής που θα βρίσκονται δημοσιευμένοι στο site http://music892.gr/. Η Διοργανώτρια δικαιούται να τροποποιήσει τους εκάστοτε όρους του διαγωνισμού κατά δίκαιη κρίση. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του, ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό θα κατατεθεί στην δικηγόρο Αθηνών Γεωργία Χριστοδούλου (οδός Σόλωνος αρ.77, 6947678049).