Music 89.2 FM/unca /MLS Easy Flip – ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 12/1/2018 – 19/1/2018

Blog

MLS Easy Flip – ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 12/1/2018 – 19/1/2018

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

1. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Α.Ε.» (εφεξής «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής (Ιφιγενείας αρ.47) με ΑΦΜ 099355727 διοργανώνει την προωθητική ενέργεια με έπαθλο: Κινητό τηλέφωνο μάρκας MLS (εφεξής «Προωθητική Ενέργεια»), σύμφωνα με όσα ορίζονται στους παρόντες όρους. Σκοπός είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια και της ανάδειξης του εκάστοτε νικητή.
Την τεχνική υποστήριξη της προωθητικής ενέργειας έχει αναλάβει η εταιρεία με την επωνυμία «AMAZE A.Ε.», που εδρεύει στον Αγ. Δημήτριο Αττικής, Ι. Μεταξά αρ. 8 (εφεξής «ΑΜΑΖΕ»).

2. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες όρους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια και στην AMAZE, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού αυτών καθώς και οι ανήλικοι. H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να μεταβιβαστεί ούτε να γίνει μέσω αντιπροσώπου..

3. Για την συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποστείλουν σύντομο γραπτό μήνυμα (SMS), στον αριθμό 54777 (με χρέωση 1,24€/sms συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον τέλους συνδρομητών κινητής, βάσει λογαριασμού), γράφοντας το μήνυμα MOBILE (κενό) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.

4. Κάθε sms, θα παραλαμβάνεται από ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και θα καταχωρείται στο αρχείο των συμμετεχόντων στην κλήρωση. Για την συμμετοχή απαιτείται η αποστολή ενός μόνο μηνύματος και η συνολική χρέωση θα ανέρχεται σε 1,24 ευρώ / sms . Έκαστος συμμετέχων δύναται να στείλει όσα γραπτά μηνύματα (sms) όσες φορές επιθυμεί, αφού κάθε sms θα αποτελεί μια ανεξάρτητη συμμετοχή. Αποκλειστικά αρμόδια για την ορθή καταχώρηση είναι η AMAZE.

5. Σε κάθε εισερχόμενο sms, θα αντιστοιχεί ένας 6ψήφιος μοναδικός κωδικός αριθμός (κουπόνι), ο οποίος θα αποστέλλεται με δωρεάν απαντητικό μήνυμα/sms και μπορεί να εξαργυρωθεί σε ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες ή προϊόντα από τον δικτυακό τόπο www.instawin.gr. Η ΑΜΑΖΕ είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την διάθεση του Κουπονιού και των δώρων που αντιστοιχούν σε αυτό.
Κάθε κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία (1) φορά. Ο κωδικός δεν δύναται να εξαργυρωθεί σε χρήματα. Η χρήση κάθε κωδικού μπορεί να γίνει αποκλειστικά και μόνο εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα από την επομένη της ημέρας λήψης του σχετικού κωδικού, μετά δε το πέρας του διαστήματος αυτού, ο κωδικός ακυρώνεται και δεν ισχύει. Η χορήγηση του κατά τα ως άνω κωδικού και η χρήση του από τον συμμετέχοντα είναι ανεξάρτητη του εάν αυτός κληρωθεί ή όχι ως νικητής του επάθλου της προωθητικής ενέργειας.

6. Η προωθητική ενέργεια θα διεξαχθεί από τις 12/1/2018 ώρα 8.00 έως 19/1/2018 ώρα 19.00

7. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν αποστείλει sms στο 54777, εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων της προωθητικής ενέργειας και συνοδεύονται κατά την καταχώρησή τους από όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών.

8. Η Διοργανώτρια θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων, είναι ο κάτοχος της τηλεφωνικής σύνδεσης από την οποία αποστέλλει το sms στο 54777 ή έχει εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της τηλεφωνικής σύνδεσης, από την οποία έλαβε μέρος στην προωθητική ενέργεια.

9. Προϋπόθεση για την παραλαβή του επάθλου, είναι η προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας του νικητή ή άλλου ισότιμου δημοσίου εγγράφου που να πιστοποιεί τα στοιχεία του νικητή (π.χ. διαβατήριο).

10. Το όνομα του νικητή, θα ανακοινωθεί από τη Διοργανώτρια στο www.music892.gr μετά την κλήρωση. Μετά την ανάδειξη έκαστου νικητή η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει μαζί του στα στοιχεία επικοινωνίας που δήλωσε είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε τηλεφωνικά. Με την τηλεφωνική κλήση ή την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από την εταιρία τεκμαίρεται αυτοδικαίως ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή είναι η προσκόμιση δελτίου ταυτότητας από τον νικητή άλλως το δώρο ακυρώνεται. Η Music 89.2 δεν θα φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης έκαστου νικητή που οφείλονται σε μη απάντηση του τηλεφώνου ή μη λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματος, απουσίας ή και λόγω μη προσέλευσης για παραλαβή του δώρου. Σε περίπτωση που έκαστος νικητής δεν εμφανιστεί καν μετά την κατά τα ανωτέρω ειδοποίησή του , ή/και δεν  αποδεχθεί το δώρο του ή για οποιονδήποτε λόγο δεν επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια εντός προθεσμίας 48 ωρών από την ειδοποίησή του, χάνει το σχετικό δικαίωμά του και στην θέση του υπεισέρχεται ο πρώτος κατά σειρά ανάδειξης επιλαχών νικητής  ο οποίος εντός προθεσμίας 24 ωρών άλλως 72 ωρών από την ειδοποίηση οφείλει  να αποδεχτεί ή να απορρίψει το προσφερόμενο δώρο. Μη εμφάνιση θεωρείται και η  περίπτωση που ο νικητής δεν προβαίνει εγκαίρως στις απαιτούμενες ενέργειες. Το δώρο θα παραδοθεί στο νικητή κατόπιν συνεννοήσεως με την Διοργανώτρια με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας εντός των εγκαταστάσεων της Διοργανώτριας εταιρείας ή του δωροθέτη. Η Διοργανώτρια και η ΑΜΑΖΕ δεν ευθύνονται σε περίπτωση βλάβης του δώρου ή έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων μετά την παραλαβή του και το άνοιγμα της συσκευασίας. Η Διοργανώτρια δεν υποχρεούται σε αποστολή του Δώρου.
11. Σε περίπτωση που οιοσδήποτε εκ των αναδειχθέντων νικητών, δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό (ήτοι δεν είναι νόμιμος κάτοικος Ελλάδος άνω των 18 ετών) τότε αυτομάτως αποκλείεται από νικητής του διαγωνισμού και σε περίπτωση που κανείς από τους νικητές δεν πληρούν σωρευτικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις τότε η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει δικαίωμα είτε να επαναλάβει την κλήρωση είτε να διαθέσει το δώρο σε έτερο Συμμετέχοντα ή σε τρίτο πρόσωπο κατά την ανέλεγκτη διακριτική της ευχέρεια.
12. Κάθε δώρο είναι απολύτως προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα ή υπηρεσίες. Διευκρινίζεται πως όλοι οι προβλεπόμενοι -από την εκάστοτε φορολογική νομοθεσία- φόροι αλλά και κάθε έξοδο και μετακίνηση/μεταφορά που απαιτείται για την παραλαβή και χρήση των δώρων βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον νικητή.
13. Η άρνηση παραλαβής του δώρου και η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του δώρου. Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον εν λόγω διαγωνισμό συνιστά και εκ μέρους του  ανεπιφύλακτη συναίνεση στην χρήση μη ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την καταχώρηση τους αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού, από την AMAZE. Υπεύθυνος επεξεργασίας του αρχείου είναι η AMAZE αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού, ενώ παράλληλα τα παραπάνω δεδομένα  συγκεντρώνονται σε μία βάση δεδομένων (database) που θα τηρεί η διοργανώτρια. Σκοπός δημιουργίας του αρχείου είναι η ανάδειξη των νικητών του παραπάνω διαγωνισμού. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν από τούδε και άνευ ετέρου τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη ενημέρωσης για νέες προωθητικές ενέργειες μέσω email από την Music 89.2 στα προσωπικά στοιχεία τα οποία έχουν υποβάλλει κατά τη συμμετοχή τους χωρίς οιαδήποτε δική τους χρέωση. Τα πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία θα ενταχθούν στο αρχείο έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό και αντίρρησης, καθώς και αίτησης διαγραφής τους αναφορικά με τα δεδομένα που τα αφορούν. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν σε συνεργάτες της Διοργανώτριας που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τον ως άνω σκοπό. Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μπορεί να επικοινωνεί για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων με την Διοργανώτρια εταιρεία στο τηλέφωνο 210-6871000 , φαξ 210-6871001 και στο email: info@music892.gr
14. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται σε περίπτωση παράδοσης ελαττωματικού ή καταστραφέντος προϊόντος ή προϊόντος που δεν φέρει τις συνομολογημένες ιδιότητες ούτε υποχρεούται σε αντικατάσταση αυτού.
15. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τον διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει την διάρκειά του, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο με άλλα ίσης αξίας, κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων.

16. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρείας και των συνεργαζομένων εταιρειών.
17. Tα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.music892.gr/ καθώς επίσης δύναται να δημοσιευθούν κατά την κρίση της MUSIC 89.2. σε οποιοδήποτε μέσο οποτεδήποτε. Οι συμμετέχοντες/νικητές στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια για την προβολή του προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET και μέσω digital assets, web-site & FB/ΤW page. Έτσι, η Music 89.2 και οι συνεργάτες της επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς. Οι συμμετέχοντες/νικητές θα πρέπει να συμφωνούν ότι η συμμετοχής του σε οποιαδήποτε ενέργεια που προβλέπεται στην παρούσα, όπως ενδεικτικά η φωτογράφησή τους και η χρήση του ονόματός τους, της πόλης κατοικίας τους και δηλώσεών τους σχετικά με το διαγωνισμό, σύμφωνα με το περιεχόμενο της παρούσας δεν προσβάλλουν τα δικαιώματα του στην προσωπικότητα που προβλέπονται από τα άρθρα 57 επ. ΑΚ, άλλως παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση ή ένσταση.
18. Η ευθύνη της Music 89.2 περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου Δώρου σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους.

19. Ο νικητής, θα αναδεικνύεται κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης, με τη μέθοδο random (τυχαίο αλγόριθμο με πιστοποιημένη γεννήτρια), που θα διεξάγεται μεταξύ όλων όσων έστειλαν sms, σύμφωνα με προβλεπόμενα στους παρόντες όρους κατά την διάρκεια εκπομπής του σταθμού. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Διοργανώτριας στις 19/1/2018 και ώρα 19:30 και ο νικητής θα ανακοινωθεί ζωντανά μέσω εκπομπής του σταθμού και στο www.music892.gr. Η κλήρωση θα λάβει χώρα στα γραφεία – studio της MUSIC 89.2 FM , επί της οδού Ιφιγενείας αρ.47 στο Ηράκλειο Αττικής στο 3ο όροφο και παρουσία εκπροσώπου της Διοργανώτριας. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παρίσταται κατά την πραγματοποίηση της κληρώσεως αφού προηγουμένως, για λόγους ασφαλείας, ειδοποιήσει εγκαίρως και εγγράφως τα όργανα της εταιρείας προκειμένου να διασφαλισθεί κατάλληλος χώρος. Το δώρο συνίσταται σε ένα κινητό τηλέφωνο τύπου MLSiQTalk Easy Flip  χρώματος επιλογής της Διοργανώτριας.

20. Η Διοργανώτρια και η AMAZE διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώσουν συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Γραπτά μηνύματα SMS χωρίς ή/και ακατανόητο περιεχόμενο, θα αποκλείονται από την προωθητική ενέργεια.

21. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η προωθητική ενέργεια ενδέχεται να επηρεαστεί ή διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου ή των παροχών κινητής τηλεφωνίας ή σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά την διάρκεια χρήσης της υπηρεσίας, που είτε οφείλεται σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού του τεχνικού παρόχου (ανωτέρα βία), είτε οφείλονται σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού για τα οποία ουδεμία ευθύνη φέρουν η Διοργανώτρια ή/και η AMAZE.
22. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων, των όρων Χρήσεως της Ιστοσελίδας και της Πολιτικής Απορρήτου της Ιστοσελίδας και προϋποθέσεων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.
23. Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν περαιτέρω σχετικά με τον Διαγωνισμό, μπορούν να αποστείλουν σχετικό αίτημα στο email info@music892.gr
24. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

25. Οι ακροατές και συμμετέχοντες δύνανται οποτεδήποτε να επικοινωνήσουν είτε με τον Παροχή είτε στην Γραμμή Βοήθειας/Παραπόνων (Help Line) του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 210-6403090, , όχι πρόσθετης χρέωσης, η οποία δεν θα απαντά μόνο με ηχογραφημένο μήνυμα. Οι καταναλωτές, οι οποίοι κάνουν χρήση της γραμμής αυτής, θα μπορούν να καλούν και να επικοινωνούν απευθείας με στέλεχος του Τμήματος Εξυπηρέτησης του παρόχου ΥΠΠ, τουλάχιστον κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με αποκλειστική ευθύνη της AMAZE.

26. Οι όροι συμμετοχής που θα βρίσκονται δημοσιευμένοι στο site http://www.music892.gr/ καθ΄όλη την διάρκεια του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια δικαιούται να τροποποιήσει τους εκάστοτε όρους του διαγωνισμού κατά δίκαιη κρίση σύμφωνα με τα ανωτέρω.