Music 89.2 FM/unca /Όροι διαγωνισμού MLS – (Οκτώβριος 2017)

Blog

Όροι διαγωνισμού MLS – (Οκτώβριος 2017)

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ MLS

1. Ο διαγωνισμός MLS διοργανώνεται από την ανώνυμη εταιρεία με με την επωνυμία «Αθλητικό Ραδιόφωνο Ανώνυμος Εταιρεία», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Αποστόλου Παύλου αρ. 4, με ΑΦΜ 099355727, της ΦΑΕ Αθηνών καλούμενης στο εξής «Music 89.2» ή Διοργανώτρια σε συνεργασία με την εταιρεία MLS Πληροφορική Α.Ε. – ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με έδρα ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ – ΤΚ. 55535 – ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ με ΑΦΜ: 094449116 της ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για την προβολή του σήματος και της επωνυμίας της τελευταίας .
2. Στο διαγωνισμό MLS μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι νόμιμοι κάτοικοι της Ελλάδος άνω των 18 ετών. Ρητά αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό MLS οι εργαζόμενοι στην εταιρεία Music 89.2 και στην εταιρεία MLS, καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι β’ βαθμού εξ αγχιστείας καθώς και οι ανήλικοι. H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να μεταβιβαστεί ούτε να γίνει μέσω αντιπροσώπου.
3. Τα πρόσωπα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά κατωτέρω.
4. Ο διαγωνισμός διενεργείται κατά την χρονική περίοδο από 19/10/2017 έως και 27/10/2017 και προωθείται του Σταθμού. Η Music 89.2 διατηρεί το δικαίωμα για εξαιρετικούς λόγους ή για λόγους ανωτέρας βίας να παρατείνει ή μειώσει τη χρονική διάρκεια του διαγωνισμού MLS ακόμη και να τον ματαιώσει ή ακυρώσει αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με μέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση της. Ο διαγωνισμόs MLS θα διεξαχθεί μέσω της ιστοσελίδας του ραδιοφωνικού σταθμού εμβέλειας Αττικής με την επωνυμία Music 89.2. H συμμετοχή σ’ αυτόν προϋποθέτει οι επισκέπτες της ιστοσελίδας να συμπληρώνουν φόρμα συμμετοχής στην ιστοσελίδα του σταθμού με την ηλεκτρονική διεύθυνση http://music892.gr/ με τα στοιχεία τους (όνομα, επώνυμο, ηλικία, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό και να αποδέχονται τους παρόντες όρους διαγωνισμού. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω χρονικής περιόδου του Διαγωνισμού, ο σταθμός θα προβεί σε ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών .
5. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να δηλώνουν τα ορθά στοιχεία επικοινωνίας τους και φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή υποβολή των στοιχείων τους. Για την ανωτέρω συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν υπάρχει χρέωση. Ο κάθε συμμετέχων δύναται να συμμετάσχει απεριόριστο αριθμό φορών στον διαγωνισμό. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν υπάρχει καμία άμεση ή έμμεση χρέωση των συμμετεχόντων.
6. Η ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της χρονικής περιόδου από 19-27/10/2017 και συγκεκριμένα την 27η/10/2017 μετά το τέλος της απογευματινής εκπομπής (18:00-21:00) του σταθμού στα γραφεία της MUSIC 89.2 FM, επί της οδού Ιφιγενείας αρ.47 στο 1ο όροφο και παρουσία της δικηγόρου Αθηνών Γεωργίας Χριστοδούλου και εκπροσώπου της Διοργανώτριας. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παρίσταται κατά την πραγματοποίηση της κληρώσεως αφού προηγουμένως, για λόγους ασφαλείας, ειδοποιήσει εγκαίρως και εγγράφως τα όργανα της εταιρείας προκειμένου να διασφαλισθεί κατάλληλος χώρος.
Η γνωστοποίηση στο κοινό του νικητή θα λάβει χώρα (με επιφύλαξη αναβολής αυτής για λόγους που αφορούν σε κώλυμα του Music 89.2) αμέσως μετά την διεξαγωγή της κληρώσεως και θα ανακοινωθεί μέσω της ως άνω εκπομπής ή και άλλων εκπομπών του σταθμού Music 89.2 ή και από την ιστοσελίδα του Σταθμού και με κάθε έτερο τρόπο που κρίνει ως εύλογο η Διοργανώτρια. Συνολικά από τον διαγωνισμό θα προκύψουν συνολικά τέσσερεις (4) νικητές και ισάριθμοι επιλαχόντες. Οι νικητές κερδίζουν κατά σειρά ανάδειξης τα κάτωθι δώρα: Α) ο πρώτος κατά σειρά ανάδειξης 1 MLS Jet 3G Β) ο δεύτερος κατά σειρά ανάδειξης 1 MLS Jet 3G , γ) ο τρίτος κατά σειρά ανάδειξης 1 MLS More 4G και δ) ο τέταρτος κατά σειρά ανάδειξης 1 MLS More 4G.

Μετά την ανάδειξη έκαστου νικητή η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει μαζί του στα στοιχεία επικοινωνίας που δήλωσε είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε τηλεφωνικά. Με την τηλεφωνική κλήση ή την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από την εταιρία τεκμαίρεται αυτοδικαίως ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή είναι η προσκόμιση δελτίου ταυτότητας από τον νικητή άλλως το δώρο ακυρώνεται. Η Music 89.2 δεν θα φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης έκαστου νικητή που οφείλονται σε μη απάντηση του τηλεφώνου ή μη λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματος, απουσίας ή και λόγω μη προσέλευσης για παραλαβή του δώρου. Σε περίπτωση που έκαστος νικητής δεν εμφανιστεί καν μετά την κατά τα ανωτέρω ειδοποίησή του , ή/και δεν  αποδεχθεί το δώρο του ή για οποιονδήποτε λόγο δεν επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια εντός προθεσμίας 48 ωρών από την ειδοποίησή του, χάνει το σχετικό δικαίωμά του και στην θέση του υπεισέρχεται ο πρώτος κατά σειρά ανάδειξης επιλαχών νικητής  ο οποίος εντός προθεσμίας 24 ωρών άλλως 72 ωρών από την ειδοποίηση οφείλει  να αποδεχτεί ή να απορρίψει το προσφερόμενο δώρο. Μη εμφάνιση θεωρείται και η  περίπτωση που ο νικητής δεν προβαίνει εγκαίρως στις απαιτούμενες ενέργειες. Το δώρο θα παραδοθεί στο νικητή κατόπιν συνεννοήσεως με την Διοργανώτρια με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας εντός των εγκαταστάσεων της Διοργανώτριας εταιρείας ή του δωροθέτη. Η Διοργανώτρια και η MLS δεν ευθύνονται σε περίπτωση βλάβης του δώρου ή έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων μετά την παραλαβή του και το άνοιγμα της συσκευασίας. Η Διοργανώτρια δεν υποχρεούται σε αποστολή του Δώρου.
7. Σε περίπτωση που οιοσδήποτε εκ των αναδειχθέντων νικητών, δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό (ήτοι δεν είναι νόμιμος κάτοικος Ελλάδος άνω των 18 ετών) τότε αυτομάτως αποκλείεται από νικητής του διαγωνισμού και σε περίπτωση που κανείς από τους νικητές δεν πληρούν σωρευτικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις τότε η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει δικαίωμα είτε να επαναλάβει την κλήρωση είτε να διαθέσει το δώρο σε έτερο Συμμετέχοντα ή σε τρίτο πρόσωπο κατά την ανέλεγκτη διακριτική της ευχέρεια.
8. Κάθε δώρο είναι απολύτως προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα. Η άρνηση παραλαβής του δώρου και η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του δώρου. Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον εν λόγω διαγωνισμό συνιστά και εκ μέρους του  ανεπιφύλακτη συναίνεση στην χρήση μη ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την καταχώρηση τους αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού, από την Διοργανώτρια. Υπεύθυνος επεξεργασίας του αρχείου είναι η Διοργανώτρια αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού, ενώ παράλληλα τα παραπάνω δεδομένα  συγκεντρώνονται σε μία βάση δεδομένων (database) που θα τηρεί η διοργανώτρια. Σκοπός δημιουργίας του αρχείου είναι η ανάδειξη των νικητών του παραπάνω διαγωνισμού. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν από τούδε και άνευ ετέρου τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη ενημέρωσης για νέες προωθητικές ενέργειες μέσω email από την Music 89.2 στα προσωπικά στοιχεία τα οποία έχουν υποβάλλει κατά τη συμμετοχή τους χωρίς οιαδήποτε δική τους χρέωση. Τα πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία θα ενταχθούν στο αρχείο έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό και αντίρρησης, καθώς και αίτησης διαγραφής τους αναφορικά με τα δεδομένα που τα αφορούν. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν σε συνεργάτες της Διοργανώτριας που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τον ως άνω σκοπό. Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μπορεί να επικοινωνεί για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων με την Διοργανώτρια εταιρεία στο τηλέφωνο 210-6871000 , φαξ 210-6871001 και στο email http://music892.gr/epikoinonia/.
9. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται σε περίπτωση παράδοσης ελαττωματικού ή καταστραφέντος προϊόντος ή προϊόντος που δεν φέρει τις συνομολογημένες ιδιότητες ούτε υποχρεούται σε αντικατάσταση αυτού.
10. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τον διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει την διάρκειά του, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο με άλλα ίσης αξίας, κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της.
11. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρείας και των συνεργαζομένων εταιρειών.
12. Tα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://music892.gr/ καθώς επίσης δύναται να δημοσιευθούν κατά την κρίση της MUSIC 89.2. σε οποιοδήποτε μέσο οποτεδήποτε. Οι συμμετέχοντες/νικητές στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια για την προβολή του προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET και μέσω digital assets, web-site & FB/ΤW page. Έτσι, η Music 89.2 και οι συνεργάτες της επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς. Οι συμμετέχοντες/νικητές θα πρέπει να συμφωνούν ότι η συμμετοχής του σε οποιαδήποτε ενέργεια που προβλέπεται στην παρούσα, όπως ενδεικτικά η φωτογράφησή τους και η χρήση του ονόματός τους, της πόλης κατοικίας τους και δηλώσεών τους σχετικά με το διαγωνισμό, σύμφωνα με το περιεχόμενο της παρούσας δεν προσβάλλουν τα δικαιώματα του στην προσωπικότητα που προβλέπονται από τα άρθρα 57 επ. ΑΚ, άλλως παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση ή ένσταση.
13. Η ευθύνη της Music 89.2 περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου Δώρου σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους.
14. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων, των όρων Χρήσεως της Ιστοσελίδας και της Πολιτικής Απορρήτου της Ιστοσελίδας και προϋποθέσεων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.
15. Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν περαιτέρω σχετικά με τον Διαγωνισμό, μπορούν να αποστείλουν σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://music892.gr/epikoinonia/.
16. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
17. Οι όροι συμμετοχής που θα βρίσκονται δημοσιευμένοι στο site http://music892.gr/. Η Διοργανώτρια δικαιούται να τροποποιήσει τους εκάστοτε όρους του διαγωνισμού κατά δίκαιη κρίση. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του, ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό θα κατατεθεί στην δικηγόρο Αθηνών Γεωργία Χριστοδούλου (οδός Σόλωνος αρ.77, 6947678049).